600 932 273

696 017 106

Kursy BHP

Szkolenia - Informacje Podstawowe

Każdy pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy zorganizować szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie Wstępne składa się z dwóch części:

 1. Instruktaż Ogólny BHP - przeprowadza go w zależności od firmy: Pracownik Zakładowej Służby BHP, Pracodawca(posiadający odpowiednie kwalifikacje) lub pracodawca zleca takie szkolenie zewnętrznej firmie szkoleniowej lub Specjaliście ds. BHP.
 2. Instruktaż Stanowiskowy - przeprowadza go pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę z kadry kierowniczej posiadająca odpowiednią wiedzę praktyczną oraz stosowne uprawnienia.

Szkolenia wstępne są ważne:

 • do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia dla stanowisk administracyjno-biurowych, robotniczych oraz inżynieryjno-technicznych,
 • do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia dla stanowisk kierowniczych.

Przed upływem ww. czasookresów pracodawca zobowiązany jest zorganizować Szkolenie Okresowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Okres ważności szkoleń okresowych z zakresu BHP

 1. dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (ważność szkolenia - 5 lat),
 2. dla pracowników administracyjno-biurowych i innych narażonych na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych (ważność szkolenia - 6 lat),
 3. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. (ważność szkolenia - 3 lata lub w przypadku gdy na stanowisku pracy występują szczególne zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika szkolenie powinno być powtarzane co roku w formie instruktażu),
 4. dla pracowników inżynieryjno-technicznych (ważność szkolenia - 5 lat),
 5. dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby (ważność szkolenia - 5 lat),
 6. dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP (ważność szkolenia - 5 lat).

Zasady GMP/GHP w branży spożywczej

Szkolenia z zakresu znajomości zasad GMP i GHP.

GHP/GMP

Warto pamiętać, że:

Stosowanie zasad GHP/GMP jest obowiązkowe i wymagane prawem oraz czynnikiem niezbędnym do wdrożenia systemy HACCP.

GMP (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Wytwarzania, oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii.

GHP (ang. Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna. Dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.

To działania które muszą być podjęte i warunki. które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem. Norm przydziału środków utrzymania higieny osobistej.

Praktyki te dotyczą m.in. pomieszczeń, maszyn i urządzeń, zaopatrzenia w wodę, pozyskiwania surowców, mycia, usuwania odpadów, higieny osobistej i szkolenia personelu i inne. Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrożenia zasad systemu HACCP.  Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy.

Wszystkie stosowane w firmie techniki i metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny być opisane za pomocą odpowiednich procedur lub instrukcji.

Procedury i instrukcje dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników.

W świadomości przeciętnego człowieka, w tym także pracownika zatrudnionego przy produkcji i obrocie żywnością, pojęcie higiena czy Dobra Praktyka Higieniczna kojarzy się często i jedynie z procesami mycia i dezynfekcji oraz higieną osobistą pracowników. W rzeczywistości jest to pojęcie daleko szersze, obejmujące co najmniej kilka obszarów a, ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie jednego celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.

Miejsce GHP/GMP w procesie działań na rzecz bezpieczeństwa żywności:

GHP/GMP -> HACCP

Jak widać na rysunku zasady GHP/GMP stanowią podstawowe wymagania w procesie bezpieczeństwa żywności.

Wdrożenia systemów HACCP i ISO 22000

System HACCP
(analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

System HACCP jest wymaganiem prawnym określonym w przepisach rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Zakres systemu obejmuje cały łańcuch żywnościowy od produkcji rolnej poprzez magazynowanie, produkcję i handel żywnością w tym żywnością pochodzenia zwierzęcego.

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP w oparciu o prawo polskie i EU lub zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

System HACCP jest skutecznym narzędziem oceny zagrożeń z przeniesieniem kontroli końcowego produktu na poszczególne etapy produkcji lub obrotu. Wymagania systemu HACCP są określone między innymi w następujących przepisach prawa:

 1. art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych - przedsiębiorstwa produkujące lub wprowadzające środki spożywcze do obrotu (w tym dodatki do żywności) zobowiązane są do wdrożenia i wprowadzania zmian w systemie,
 2. rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (produkcja mięsa, wędlin, drobiu, ryb, jaj, mleka, itp.),
 3. ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.).

System HACCP przygotowujemy indywidualnie dla każdego zakładu (linii produkcyjnych) uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. System zapewnia, że przy dostępnej wiedzy i technice, produkt można uważać za bezpieczny dla zdrowia.

Podmioty zobowiązane do stosowania systemu HACCP:

 • firmy produkujące środki spożywcze (piekarnie, zakłady mięsne, itp.);
 • producenci opakowań do kontaktu z żywnością;
 • magazyny i mroźnie żywności;
 • hurtownie spożywcze i importerzy;
 • restauracje, hotele i ośrodki spa;
 • zakłady żywienia zbiorowego (szpitale, szkoły);
 • bary, pizzerie, fast-food;
 • hipermarkety, delikatesy i sklepy spożywcze;
 • zakłady utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Minimum sanitarne

Szkolenia w zakresie znajomości i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Minimum sanitarne jest skierowane dla osób biorących udział w przetwórstwie i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Osoby biorące udział w produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi powinny posiadać kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny potwierdzone egzaminem.

Podstawa prawna:
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1096
Data wejścia w życie 01.05.2004
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2004 r.

W sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. w sprawie kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób biorących udział w obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi oraz zasad uzyskiwania takich kwalifikacji.

Minimum Sanitarne jest to nazwa szkolenia z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością. Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. Minimum sanitarne ważne jest przez 5 lat od dnia wydania.

Odpis zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji jest przechowywany w aktach osobowych pracownika i udostępniany na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Kursy prowadzenia wózków jezdniowych

Szkolenie obejmuje:

 • wózki z napędem silnikowych w transporcie wewnątrzzakładowym (dodatkowe uprawnienia do wymiany butli gazowej),
 • wózki prowadzone unoszące i podnośnikowe,
 • wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w instalacje gazową.

Posiadamy Certyfikat O.D.K. M.G. Mysłowice

Usługi

1. Kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm i podmiotów w zakresie BHP. Chcemy zaproponować Państwu stałą współpracę. Głównym zadaniem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy podpisaniu umowy na stałą współpracę oferujemy Pakiet usług w ramach obsługi BHP firmy:

 • szkolenia,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
 • opracowywanie analiz stanu BHP,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników,
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - realizacja zaleceń pokontrolnych.

Dzięki stałej współpracy gwarantujemy optymalizację kosztów, dzięki dostosowaniu pakietu usług do indywidualnych potrzeb Klienta.

2. Ocena ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocena ryzyka zawodowego, do której zobowiązany jest każdy pracodawca okazała się fundamentalnym narzędziem służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników w miejscu pracy, a jej regularne przeprowadzanie najprostszą drogą do stworzenia w przedsiębiorstwie bezpiecznych warunków pracy i kontrolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy. Przeprowadzając ocenę ryzyka można liczyć na korzyści dla firmy. W bliższej perspektywie oznacza to lepsze samopoczucie pracowników i lepszą atmosferę w pracy, gdy pracodawca dba o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Pracodawca natomiast może mieć świadomość spełnienia obowiązku o podstawowym znaczeniu dla ochrony zdrowia pracowników i zapobiegania ludzkiemu cierpieniu w jego firmie.

3. Komputerowe opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp

Kodeks Pracy nakłada na pracodawców obowiązek opracowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Instrukcje te powinny być udostępniane pracownikom do stałego korzystania. Pomagamy swym Klientom w wypełnieniu tego obowiązku. (Art. 237 4)

4. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

W razie wypadku w pracy, bądź wypadku w drodze z lub do pracy, przepisy nakładają na firmę obowiązek sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Aby powstała pełna dokumentacja powypadkowa niezbędne jest:

 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
 • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
 • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
 • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku,
 • sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
 • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Jeśli w Twojej firmie zdarzył się wypadek w pracy sporządzimy kompletną dokumentacje powypadkową.